aktuális

itt élünk

önkormányzat

civil szervezetek

gazdaság

kapcsolat

>Kapcsolat
impresszum

>ImpresszumA Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012.(III.26.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2012.évi Költségvetéséről

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testület

2012. 03. 09-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012.(III.26.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2012.évi Költségvetéséről

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 8.§ (1), 16.§ (1) és 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkőrében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23-25.§-ai, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24-29.§-aiban kapott jogkörben eljárva a 2012.évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

Rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményeire terjed ki

A költségvetés bevételei kiadása

2.§

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetését

268.500. e Ft bevétellel és kiadással

ezen belül:

105.530. e Ft személyi jutatás

  28.995. e Ft munkaadót terhelő járulékok

  91.760 e Ft dologi kiadás

       800 e Ft pénzeszközátadással

    8.500 e Ft TB és szociálpolitikai kiadás

    8.700 e Ft finanszírozási kiadás

    2.215 e Ft tartalék, maradvány

  22.000 e Ft hitelműveletek

állapítja meg.

3.§

A bevételi összeg forrásonként megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza

4.§

A Képviselő-testület a kiadásokat a 2.sz. és a 3.sz. melléklet szerint állapítja meg.

5.§

A Mátyás Király Általános Iskola, Napraforgó Napköziotthonos Óvoda, Polgármesteri Hivatal költségvetését 3/a 3/b 3/c mellékletek szerint hagyja jóvá

6.§

Az önkormányzat több évi kihatással járó kötelezettségeit a 4.sz. és 9.sz. mellékletek tartalmazzák

7.§

A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§

A Képviselő-testület a költségvetési intézmények létszámadatait az 6. sz. melléklet

szerinti bontásban fogadja el.

9.§

Az önkormányzat és intézményeinek költségvetésének mérlegét a 7.sz, 7.a, 7.b és 7.c  mellékletek tartalmazzák.

10.§

Az önkormányzat 2012.évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8.sz. melléklet tartalmazza.

Tartalékok

11.§

A Képviselő-testület a tartalékot

2.215 e Ft-ban hagyja jóvá

12.§

(1)      A Képviselő-testület a vezetői pótlék mértékét általános iskolaigazgató esetében

           250 %- ban, az általános iskola igazgatóhelyettese esetében 150.%-ban,    

           Napköziotthonos óvodavezető esetében 200%-ban, Napköziotthonos óvodavezető

           helyettes esetében 100 %- ban állapítja meg.

(2)    A közalkalmazotti illetmény pótlékok mértéke:

a.)    osztályfőnöki pótlék : 38 %

b.)    munkaközösségi vezetői pótlék: 38%

c.)     diákönk. segítő: 12%

d.)    gyógyped pótlék: 18%

e.)    összevonási pótlék: 1000 Ft

f.)     címpótlék: 50%

A köztisztviselői illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13.§

(1)    A Képviselő-testület az államháztartási törvény 34.§ /1/ bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatotok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át 1. 000 e Ft összeghatárig

(2)    A polgármester 1. 000 e Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget a felhalmozási kiadások tekintetében a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül.

14.§

/1/ Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni,

 

k.m.f

 

Hajdú János sk                                              Huszárné Major Zsuzsanna sk

     polgármester                                                                jegyző

 

A jegyzőkönyv hiteléül

Hernádkak, 2012. március 09.
Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum