Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek/határozatok

>Hatályos rendeletek
Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
A közterület használatáról

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006.(XII. 29.) ÖK. Rendelete A közterület használatáról

 

Egységes szerkezetben

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV törvény 16.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja:

 

Általános rendelkezések

 

1.§

 

A közterületek építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával – mindenki ingyenesen használhatja.

 

2.§

Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele

 

(1)               A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély szükséges.

(2)               Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a.)    építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,

 

3.§

 

Nem kell közterület-használati engedély:

a.)                az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez

b.)               a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, további közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához, feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza.

 

4.§

 

(1)               Az engedély megadása a polgármester hatáskörébe tartozik A döntés meghozatalára az önkormányzati hatósági ügyben vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2)               Az engedélyt:

-          egész évre

-          hónapra

-          napra lehet kiadni.

(3)               A közterület-használati díjat

-          Amennyiben a közterület-használat egy évre vagy évekre szól, a közterület-használati díj tárgyévre eső részét a közterület-használati engedély jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, azt követően minden év január 15. napjáig kell befizetnie minden évre egy összegben,

 

(4)               A közterület-használati díjat az önkormányzat pénztárába kell befizetni.

(5)               Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredet állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.

 

5.§

 

(1) Nem adható közterület-használati engedély:

 

a.)                Autóbusz, közterületen való tárolására,

b.)               a lakosság nyugalmát erősen zavaró vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.

c.)                Házaló kereskedelem.

 

(2) Csak az illetékes szakhatóság előzetes hozzájárulásával adható közterület-használati    

      engedély:

a.)              közlekedési területre,

b.)              műemléki vagy egyéb szempontból védett területre

 

6.§

 

A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja

 

(1)               Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A díj mértékét az 1.sz. melléklet tartalmazza. A fizetendő díjat, a megfizetés határidejét és módját a határozatban kell meghatározni.

(2)               Az engedélyes közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésesére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(3)               A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét kell figyelembe venni. Cég-, cím-és hirdetőtábla, hirdető-berendezés, transzparens elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít.

 

7.§

 

A közterület-használati engedély visszavonása

 

Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra, vagy módon használja, vagy a közterület-használati díjat a megadott határidőre nem fizette be.

Ezekre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.

 

8.§

 

Ellenőrzés, az engedély, hozzájárulás nélküli használat következményei

 

(1)               A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.

(2)               A közterület engedély nélküli vagy attól eltérő használata esetén a használót határidő tűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület – saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő – eredeti állapotának helyreállítására.

 

9.§

 

Szabálysértést követ el és 30. 000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az

-          aki a közterületet engedély nélkül igénybe veszi,

-          az engedélytől eltérő módon használja

-          és e tevékenységével a figyelmeztetés ellenére sem hagy fel.

 

Záró rendelkezések

 

10.§

 

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a

19/1999.(XII. 20.) ÖK. rendelet.

 

k.m.f.

 

 

Huszárné Major Zsuzsanna sk.                                                                     Hajdú János  sk.

                 Jegyző                                                                                           polgármester

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül

Hernádkak, 2010. november 7.

 

 

Egységesítésre került: 2010. november 25.

Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum