Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.
Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek/határozatok

>Hatályos rendeletekA Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
A közterület használatáról

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testület

2011. február 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

            Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(III.02.) ÖK. Rendelete A közterület használatáról

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 16.§. (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján A közterület használatáról szóló 14/2006.(XII. 29.) ÖK. Rendeletet az alábbiak szerint módosítja

 

Általános rendelkezések

1.§

(1)       A rendelet hatálya kiterjed Hernádkak község közigazgatási területén belül az Önkormányzat tulajdonában kezelésében lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletre 

2.§

 Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele;

(1)               A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély szükséges.

(2)               Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a.)    hirdető berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére,

b.)    mobil elárusító fülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére,

c.)    építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,

d.)   alkalmi és mozgóárusításra,

e.)    kiállítás, alkalmi vásár céljára,

f.)     üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására,

g.)    teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi tárolására vonatkozóan.

 3.§

Nem kell közterület-használati engedély:

a.)                az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez

b.)               a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, további közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához, feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza.

c.)                jótékony és közcélú rendezvényhez.

4.§

(1) Nem adható közterület-használati engedély:

a.)                Autóbusz, közterületen való tárolására,

b.)               a lakosság nyugalmát erősen zavaró vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.

c.)                Házaló kereskedelem.

(2) Csak az illetékes szakhatóság előzetes hozzájárulásával adható közterület-használati engedély:

a.)              közlekedési területre,

b.)              műemléki vagy egyéb szempontból védett területre

5.§

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól;

A polgármester a következő esetekben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól részben vagy egészben felmentést adhat;

-          a választásokkal kapcsolatos hirdetések.

-          Mezőgazdasági munkagépek szezonális időszakban

-          Tehergépjárművek és vontatványai esetenként (pl.: javítás, üzemzavar)

6.§

A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja;

1)      A fizetendő díjat, a megfizetés határidejét és módját a határozatban kell meghatározni.

2)      Az engedély megadása a polgármester hatáskörébe tartozik A döntés meghozatalára az önkormányzati hatósági ügyben vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

3)      Az engedélyt:

§  évre

§  hónapra, hónapokra

§  napra lehet kiadni.

4)      A közterület-használati díjat

§  Amennyiben a közterület-használat évre szól, a közterület-használati engedély jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell befizetnie egy összegben,

§  A napi díjat a helyszínen, a havi díjat a határozat átvételekor kell befizetni.

5)      A közterület-használati díjat az önkormányzat pénztárába kell befizetni.

6)      A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét kell figyelembe venni. Cég-, cím-és hirdetőtábla, hirdető-berendezés, transzparens elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít.

7)      Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani, gondoskodni a tisztaság fenntartásáról, a keletkezett hulladékot elszállítani.

8)      A hónapra vagy évre kiadott közterület-használati engedély esetén a tisztaság fenntartásának, a hulladék elszállításának kötelezettsége a közterület-használati engedély időtartama alatt folyamatosan fennáll.

7.§

 Díjkedvezmények biztosítása;

(1)    Díjkedvezmény illeti meg a Hernádkak székhellyel rendelkező vállalkozót, kistermelőt, hernádkaki állandó lakhellyel rendelkező őstermelőt, ideiglenes és alkalmi árusításkor.

(2)    A díjkedvezmény mértéke 50%

 8.§

A közterület-használati engedély visszavonása

Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra, vagy módon használja, vagy a közterület-használati díjat a megadott határidőre nem fizette be.

Ezekre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.

9.§

Ellenőrzés, az engedély, hozzájárulás nélküli használat következményei;

(1)               A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.

(2)               A közterület engedély nélküli vagy attól eltérő használata esetén a használót határidő tűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület – saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő – eredeti állapotának helyreállítására.

10.§

 Aki e rendelet 2.§, 4.§, 9.§-ban foglaltakat megszegi és cselekménye nem tartozik súlyosabb jogi megítélésbe, szabálysértést követ el és 50.000.-forintig terjedő pénzbírsággal sújtható

 

Záró rendelkezések

11.§

A rendelet a kihirdetés napját követően lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a

19/1999.(XII. 20.) ÖK. rendelet.

  

k.m.f

 


Hajdú János sk                                              Huszárné Major Zsuzsanna sk

     polgármester                                                                jegyző

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül

Hernádkak, 2011. február 15.


 

1. számú melléklete

 

Kategória

Díjtétel             2011.évi

 
 

Tehergépjárművek, munkagépek, buszok, valamint ezek vontatmányai

450

Ft/m2/nap

 

4500

Ft/m2/hó

 

Hirdetőtáblák, cég és címtáblák

450

Ft/m2/hó

 

Építési munkálatokkal kapcsolatos építőanyagok és törmelékek (kivéve a jogerős építési engedéllyel folyó építési munkák)

350

Ft/m2/hó

 

Idényjellegű árusítás

400

Ft/m2/nap

 

2000

Ft/m2/hét

 

4000

Ft/m2/hó

 

4000

Ft/év

 

Őstermelők

200

Ft/m2/nap

 

Sátras, utánfutós árusítás

2500

Ft/nap

 

Sátras árusítás búcsúkor

2000

Ft/nap

 

Körhinta

5500

Ft/nap

 

 

 

Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum