Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek/határozatok

>Hatályos rendeletek
Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
Kötelezően igénybe veendő kéményseprőipari közszolgáltatásokról

Hernádkak község Önkormányzata

Képviselő-testülete

 

 

JEGYZŐKÖNYVIKIVONAT

 

Hernádkak község Önkormányzat 2008. december. 11-én megtartott

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből

 

12/2008.(XII.26.)ÖK. Rendelet

Kötelezően igénybe veendő kéményseprőipari közszolgáltatásokról

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésben, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről rendelkező 1995.évi XLII. tv. 4. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzéséről és kötelező igénybevételéről a következő önkormányzati rendeletet alkotja.

 

Általános rendelkezések

 

1.§

(1)   A rendelet tárgyi hatálya az 1995.évi XLII. tv –ben meghatározott kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás teljes körére terjed ki.

(2)   A rendelet területi és személyi hatálya Hernádkak közigazgatási területén belül kiterjed az 1995.évi XLII. tv 1.§.(1) bekezdése szerint valamennyi ingatlan tulajdonosára és használójára (a továbbiakban együtt: tulajdonos) függetelenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélkül gazdasági társaság, illetve természetes személyek jogi személyiséggel nem rendelkező egyesülte, valamint a kötelező kéményseprői-pari közszolgáltatás ellátó 2.§ -ban megnevezett szolgáltatóra (továbbiakban: kéményseprő szervezet)

 

Kéményseprő szervezet

 

2.§

            A .1§. (2) bekezdésében meghatározott közigazgatási területen a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körét, valamennyi tulajdonos tekintetében, a tevékenység ellátására kiírt közbeszerzési eljáráson nyertes THERMOMNET Tüzeléstechnikai Kft (Cégjegyzékszám: 05-09-004-4468, Székhely: 3525. Miskolc, Tárkány B. u 15) 2006. január 1-től 10 évig jogosult és köteles ellátni.

 

A közszolgáltatás ellátására az Önkormányzat és a közszolgáltató szerződést köt, melyet az Önkormányzat nevében a polgármester ír alá.

 

 

A kéményseprőipari közszolgáltatási munkák ellátása, a kéményseprő szervezet és tulajdonos jogai, kötelezettségei

 

3.§

            A kéményseprő szervezet a közszolgáltatást a hatályos jogszabályok előírásai szerint köteles végezni

 

A kéményseprőipari közüzemi szerződés, a kéményseprőipari közszolgáltatás kötelező igénybevétele

 

4.§

(1)   A kéményseprőipari közszolgáltatás tárgyában a szerződés a kéményseprő szervezet és a tulajdonos között a szolgáltatás igénybevételével jön létre.

 

(2)   A kéményseprő szervezet köteles azzal a tulajdonossal szemben hatósági eljárást kezdeményezni, akinél építési, tűzvédelmi szabályok megszegését észleli, illetőleg aki a szolgáltatás ellátásában akadályozza.

 

(3)   A tulajdonos a 7.§ szerint díjat és járulékait fizetési felszólításra akkor is köteles megfizetni akadályközlés nélkül a munka elvégzésében megakadályozták vagy a munka elvégzésének helyi feltételei nem biztosították.

 

A közszolgáltatás díja

 

5.§

(1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolc Város közigazgatási területre 

     egységesen rendeletben határozza meg a következő naptári évre vonatkozóan a   

     kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás díjait a kéményseprő szervet javaslata

     alapján

 

(2)   A folyamatosan és az esetenként kötelező kéményseprőipari közszolgáltatási 

      tevékenység végzésért felhasználható díjat az 1.sz., 2.sz., 3 sz. melléklet 

      tartalmazza.

 

(3)   A mindenkori érvényes díjtáblázat alapján a kéményseprő szervezet köteles a  

tulajdonos felé elszámolási bizonylatot készíteni, amely tartalmazza a tulajdonos rendelkezésében lévő kémények típusonkénti és összesített díjat.

Ez a jegyzék, amely egyidejűleg a tevékenység igazolására is szolgál, képezi a tevékenységgel kapcsolatos díjfizetés alapját.

 

Szabálysértés

 

6.§

(1)   Aki

a.)    a kéményseprő szervezetet a kéményseprőipari közszolgáltatási feladat ellátásában 

      bármilyen módon akadályozza,

b.)    a kéményseprőipari közszolgáltatással összefüggő, jogszabályban meghatározott

      kötelezettséget nem teljesíti,

 

így különösen

 

-          az e rendeletben meghatározott kéményseprőipari köz-szolgáltatást nem veszi 

igénybe

-          a munkavégzés helyi feltételeit nem biztosítja

-          a közszolgáltatás díját nem fizeti meg

 

szabálysértést követ el és 30.000 Ft –ig terjedő pénzbírsággal sújtható

 

Záró rendelkezések

 

7.§

Ez a rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.

 

 

k.m.f

 

Hajdú János sk                                              Huszárné Major Zsuzsanna sk

     polgármester                                                                jegyző

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül

Hernádkak, 2009. február 5.

 


 

MELLÉKLET

 

 

 

 

 

Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum