Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek/határozatok

>Hatályos rendeletek
Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
A Szociális ellátásról

J e g y z ő k ö n y v i  k i v o n a t

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testület

2009. szeptember. 15. - én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

13/2003.(VII. 12.) ÖK. rendelete

 

A Szociális ellátásról

(Egységes szerkezetbe)

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV.tv. 1.§.(3). bekezdése, valamint a 16.§.(1).bekezdés és a többször módosított 1993.évi III.tv. 1.§.(2).bek, 10.§.(1).bek, 25.§.(3).bek,26.§.,32.§.(3).bek,37/D.§.(5).bek.,45.§.(1).bek., 46.§.(1).bek., 47.§.(1).bek., 50.§.(3).bek., 92.§.(1) és (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.§.

A rendelet célja

 

E rendelet célja, hogy az önkormányzat rendelkezésére álló pénzügyi keretek között, helyi viszonylatban megteremtse a szociális biztonságot és ennek érdekében differenciáltan, megállapítsa:

-          az ellátásra jogosultak és

-          az önkormányzat által biztosított támogatások körét, illetve

-          az ellátásokra való jogosultság feltételeit.

 

2.§.

 

Hatásköri szabályok

 

(1)             A képviselő-testület a törvény alapján őt megillető önkormányzati hatósági jogkör /megállapítás, felülvizsgálat, megvonás / gyakorlását

§  átmeneti segély

§  eseti segély

§  temetési segély

§  ápolási díj, 43/B.§. alapján

§  közgyógyellátása 50§/3/ bekezdés alapján

§  lakásfenntartási támogatás

§  ápolást, gondozást nyújtó, illetve rehabilitációs, valamint nappali ellátást nyújtó, átmeneti elhelyezést nyújtó / továbbiakban szakosított/ ellátást biztosító intézetbe való beutalás

§  óvodai, iskolai, napköziotthonos térítési díj mérséklése, elengedése szociális étkeztetésre való jogosultság tekintetében átruházza a polgármesterre

 

 

3.§.

Beszámolási kötelezettség

 

A helyi önkormányzat polgármestere köteles a szociális törvény helyi végrehajtásáról a rendelet alapján nyújtott átruházott hatáskörben megállapított támogatásokról jogcímenként, negyedévenként tájékoztatást adni a képviselő-testületnek.

 

4.§.

Rendszeres szociális segély

 

      (1).      Az önkormányzat az 1993. évi III. törvényben foglaltaknak megfelelően biztosítja   

                  az arra jogosultak részére a rendszeres szociális segélyt.

 

(2)        A 37§ (1)bek b-c pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként köteles együttműködni:

a.)    az önkormányzat által kijelölt szervvel, a családsegítő szolgálattal (Hernádkak, Rákóczi.u.40.)

(3)               Az együttműködési kötelezettségről a segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell.

(4)               A rendszeres szociális segélyre jogosult köteles a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a családsegítő szolgálattal (3563. Hernádkak, Rákóczi.u.40.) felvenni a kapcsolatot.

(5)               A rendszeres szociális segélyt megállapító jogerős határozat egy példányát a Polgármesteri Hivatal megküldi a családsegítő szolgálat részére. Amely a megjelent kérelmezőt nyilvántartásba veszi, majd kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot és arról írásbeli megállapodást, köt a segélyben részesülő személlyel.

 

 

(6)               A megállapodás tartalmazza különösen:

a.)    az együttműködési program személyre meghatározott tartalmát,

b.)    a programon való részvétel gyakoriságát, amely évente négy alkalomnál kevesebb nem lehet,

c.)    azokat az eseteket, körülményeket, melyek miatt a megállapodás nem teljesítése az együttműködési kötelezettség megszegését jelentik.

(7) A beilleszkedést segítő programok típusai:

a)      Munkaerőpiacra való visszatérést segítő programok,

b)      Megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodást segítő programok,

c)      Tartós munkanélküliség okozta traumák feldolgozását segítő programok, szolgáltatások,

d)     Hátrányos helyzetből adódó problémák leküzdését szolgáló programok

e)      Mentális állapotot javító szolgáltatások,

(7)               Más ellátásba juttatás segítése: nyugdíj, rehabilitációs járadék, gyermeknevelési ellátások, ápolási díj, társadalombiztosítási tanácsadás, ügyintézés segítése, információ nyújtás az ellátásokról és a munkaerő piaci kapcsolódásokról

(8)               A családsegítő szolgálat, írásban értesíti a Polgármesteri Hivatalt sz együttműködés megvalósulásáról, a résztvevőkről és a távolmaradókról, valamint a távolmaradás indokáról, igazolásáról.

(9)               A beilleszkedést segítő programokról való távolmaradás igazolására csak házi-, szakorvosi, vagy valamely hatóság által kiállított hiteles igazolás fogadható el.

(10)     Az együttműködés megszegésének esetei ha a rendszeres szociális segélyezett:

a)      A rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem véteti magát nyilvántartásba az együttműködésre kijelölt szervvel, vagy

b)      Írásban nem állapodik meg az együttműködésre kijelölt szervvel, vagy

c)      Nem teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat.

 

(11)    Amennyiben az együttműködés megszegésének esete valamely akadályoztatással összefüggő mulasztásból áll, a kötelezettséget az akadályoztatás megszűnését követő 8 napon belül lehet pótolni az együttműködésre kijelölt szervnél, az akadályoztatás tényét bizonyító igazolás benyújtásával egyidejűleg.

 

5.§.

 

Ápolási díj

 

(1)               Ápolási díj állapítható meg a tartósan beteg, gondozásra szoruló 18 életévét betöltött személy otthoni ápolást ellátó hozzátartozó részére.

(2)               Hozzátartozónak az Sztv. 41.§.(1) bekezdésében meghatározott személy tekintendő.

(3)               Az ápolási díj megállapításának feltétele, hogy az ápoló Hernádkakban bejelentett lakóhellyel rendelkezzen.

(4)               Az ápolási díj megállapításának további feltétele, hogy az ápoló háztartásában az egy főre eső jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén az öregségi nyugdíjminimum 150%-át.

(5)               Az ápolási díj összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-ánál.

(6)               Felülvizsgálatkor vagy bejelentésre vizsgálni kell az ápolási kötelezettség teljesítését

(7)               Az ápolási kötelezettség keretén belül gondoskodni kell folyamatosan

-          az ápolt lakókörnyezetének megfelelő higiéniás körülményeinek biztosításáról

-          az ápolt alapvető gondozásáról, alapvető ápolási igényeinek kielégítéséről,

-          az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről,(gyógyszerellátás, étkezés….. stb.)

-          szükséges felügyelet biztosítása.

(8)               A helyszíni ellenőrzésről környezettanulmányt kell készíteni. A környezettanulmányt a családsegítő szolgálat munkatársa készíti. A környezettanulmányban a (7) bekezdésben foglaltak teljesülést kell vizsgálni.

(9)               Amennyiben felülvizsgálatkor vagy ellenőrzéskor, megállapítást nyer, hogy egy, az ápoló a (7) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget több egymást követő nap önhibájából, az ápolási díj folyósítását meg kell szüntetni a felülvizsgálat vagy ellenőrzés hónapjának utolsó napjával.

(10)           Az ápolási díjra vonatkozó jogosultság és rászorultság fennállásának feltételeit kétévente felül kell vizsgálni.

(11)           Nem jogosult ápolási díjra, aki a 42,§.(1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg.

(12)           Az ápolási díj megállapítására irányuló kérelemhez csatolni kell a háziorvos arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szorul és a kérelmező nyilatkozatát a Sztv 42.§.(1) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételekre.

6.§.

Átmeneti segély

 

(1)               A települési önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére átmeneti segélyt állapít meg.

(2)               Az átmeneti segély megállapításának feltétele, hogy a családban az egy főre eső jövedelem ne haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot. Egyedülálló személy esetében a jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 150 %-át.

 

 

(3)               Az átmeneti segély formái:

§  készpénz

(4)               Az átmeneti segély fajtái:

§  egyszeri

§  rendszeres

(5)               Az átmeneti segély mértéke a (4) bekezdésben megállapított esetekben nem lehet kevesebb 3. 000 Ft-nál

(6)               Az átmeneti segély fajtájának alkalmazásáról a kérelem alapján a polgármester dönt

(7)               A megállapított átmeneti segély összegét a megállapítást követő hó 5-ig kell kifizetni.

 

7.§.

 

Eseti segély

 

(1)               Azonnali beavatkozást igénylő „krízishelyzet” miatt az igénylő (baleset, azonnali kórházi beutalás, elemi kár, az igénylő sérelmére elkövetett bűncselekmény, stb…) eseti segélyre jogosult akkor, ha a kár keletkezése vagy a vészhelyzet kialakulása neki fel nem róható okból következik be.

(2)               A segély elbírálásához írásbeli kérelem szükséges

(3)               A segély összege a rászorultság, illetve a kár nagyságától függően kerül megállapításra, de legalább 3.000 Ft.

(4)               Az eseti segély elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

 

8.§.

Temetési segély

 

(1)               A temetési segélyre jogosultság feltétele, hogy a kérelmező és családja egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát ne haladja meg.

(2)               A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 60.000,-Ft

(3)               A temetési segély összege: 20.000,-Ft

 

9.§.

 

Természetben nyújtott szociális ellátások

Közgyógyellátás

(1 )    A közgyógyellátási jogosultság méltányosságból annak a személynek állapítható meg, 

         akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a öregségi nyugdíj mindenkori

         legkisebb összegének 150%-a egyedül élő esetében annak 200%-át nem haladja meg,

         feltéve, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége asz öregségi nyugdíj

         mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri.

 

(2)    A havi gyógyszerfogyasztás költségét bizonyító igazolást a gyógyszertár adja ki a    

  kérelmező háziorvosa által közölt adatok (rendszeresen szedett gyógyszerek     

  megnevezése és azok egy havi szükséges mennyisége) alapján.

 

10.§.

 

Személyes gondoskodásra való jogosultság

 

(1)               Hernádkak Község Önkormányzata a szociálisan rászorultak ellátása érdekében a személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében, a következő alapszolgáltatási formákat működteti:

a.)    tanyagondnoki szolgáltatás

b.)    szociális és információs szolgáltatás

c.)    étkeztetés

d.)   házi segítségnyújtás

e.)    családsegítés

f.)     jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

11.§.

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételi rendje

 

(1)               A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. Az egyes támogatások igénybevétele iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz (3563. Hernádkak, Rákóczi.u.42.) kell benyújtani.

(2)               A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások igénybevétele iránti kérelem elbírálásához szükség szerint csatolni kell:

a.)    jövedelemigazolást,

b.)    a személyi adatok megállapítására szolgáló iratot

c.)    orvosi igazolást az egészségügyi állapotról

 

11/B.§.

 

Étkeztetés

 

(1)               Étkeztetésre jogosult az a személy akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj összegét,  egyedülálló esetén annak 150%-át nem haladja meg.

11/C.§.

 

Családsegítés

 

A Sztv.64.§.-ában meghatározott családsegítéssel összefüggő feladatok ellátást Hernádkak község önkormányzata a Miskolc Kistérség Többcélú Társulással kötött szerződés útján, Gesztely-Hernádkak Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül biztosítja. A Szolgálat a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített módon és formában, az egyes jogszabályokban előírtak alapján látja el a családsegítés feladatait.

 

11/D.§.

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

(1)                 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás

(2)                 Az (1) bekezdésben meghatározott ellátást Onga Község Önkormányzata a Miskolc Kistérség Többcélú Társulással kötött szerződés útján Onga és Társult Települések jelzőrendszeres házi segítségnyújtása 3.sz. szakmai központ útján biztosítja.

 

12.§.

 

Az ellátások igénybevétele kérelemre történik, jövedelemigazolás és háziorvosi szakvélemény becsatolásával, amit Hernádkak község Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani.

(1)               A személyes gondoskodásra jogosultság megszűnik:

                             - kérelemre

                                         - térítési díj nem fizetése esetén

(2)               Amennyiben az ellátottnak kéthavi térítési díj hátraléka van, s ezt a felszólítást követő 8 napon belül nem fizeti be, jogosultsága megszűnik.

(3)               A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának mértékét az 1.sz. melléklet szabályozza.

 

13.§.

 

Térítési díj mérséklése, elengedése

 

(1)               A térítési díj csökkentése vagy elengedése a polgármester hatásköre, abban az esetben, ha a jogosult jövedelmi viszonyaiban önhibáján kívül lényeges rosszabbodás következett be.

 

14.§.

 

Záró rendelkezés

 

(1)               A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

 

 

k.m.f.

 

 

 

 

 

Huszárné Major Zsuzsanna sk.                                                               Hajdú János sk.

               Jegyző                                                                                         polgármester

 

 

 

 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteléül:

Hernádkak, 2009. április 15.

 

Egységesítésre került: 2009. április 15.

 

 

 

Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum