Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.
Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek/határozatok

>Hatályos rendeletekA Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-Testület

2011. március. 16. - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(III.31.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Tv. 91.§ (1) bekezdésében kapott feladatkőrben eljárva, Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-ában kapott felhatalmazás alapján, tekintettel Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ /2/-/3/- bekezdésére., a 67.§, 68./A.§, 69.§ /1/bek., 71.§, 74.§ /2/bek., Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. sz. rendelet 36.§ /1/bekezdés  alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

Rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményeire terjed ki

2.§.

 (1)   Az államháztartási törvény 67.§. (3) bekezdése alapján a képviselő- testület a címrendelet a (2)  - (3) bekezdése szerint állapítja meg.

 (2)   A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása az Általános Iskola és a Napköziotthonos Óvoda külön címet alkot.

 (3)   A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.

 

A költségvetés bevételei kiadása

 3.§.

 A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetését

250.000. e Ft bevétellel és kiadással

ezen belül:

106.253. e Ft személyi jutatás

  30.497. e Ft munkaadót terhelő járulékok

  79.333 e Ft dologi kiadás

    1.087 e Ft pénzeszközátadással

    7.477 e Ft TB és szociálpolitikai kiadás

  15.318 e Ft finanszírozási kiadás

  10.035 e Ft tartalék, maradvány

 állapítja meg.

 

 4.§

                       A bevételi összeg forrásonként megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza

 5.§

                      A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő       

                                kiadásokat a 2.sz. és a 3.sz. melléklet szerint állapítja meg.

 6.§

A helyi cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének kiadásait és bevételeit a 4.sz. melléklet tartalmazza

 7.§

                A Képviselő-testület a költségvetési intézmények létszámadatait az 5. sz. melléklet  

                                                        szerinti bontásban fogadja el.

 8.§

                  A Képviselő-testület a finanszírozási  kiadásokat a 6. sz. melléklet szerint

                                                                  hagyja jóvá.

 

Tartalékok

9.§

              A Képviselő-testület a tartalékot

10.035 e Ft-ban hagyja jóvá

10.§

(1)      A Képviselő-testület a vezetői pótlék mértékét általános iskolaigazgató esetében

           250 %- ban, az általános iskola igazgatóhelyettese esetében 150.%-ban,    

           Napköziotthonos óvodavezető esetében 200%-ban, Napköziotthonos óvodavezető

           helyettes esetében 100 %- ban állapítja meg.

(2)    A közalkalmazotti illetmény pótlékok mértéke:

a.)    osztályfőnöki pótlék : 38 %

b.)    munkaközösségi vezetői pótlék: 38%

c.)    diákönk. segítő: 12%

d.)    gyógyped pótlék: 18%

e.)    összevonási pótlék: 1000 Ft

f.)      címpótlék: 50%

 

A köztisztviselői illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a

 

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§.

(1)   A Képviselő-testület az államháztartási törvény 74.§. /2/ bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatotok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át 1. 000 e Ft összeghatárig

(2)   Az e §.- ban foglalt átcsoportosításról a polgármester köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

(3)   A polgármester 1. 000 e Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget a felhalmozási kiadások tekintetében a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül.

 

12.§.

(1)   Az év közben engedélyezett központi előirányzatok felosztásáról – ha az érdemi intézkedést igényel- a testület, dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2)   Az (1) bekezdésben nem szereplő központi előirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról a képviselő-testület a 15.§. (1) bekezdésében foglalt módon dönt.

(3)   A Képviselő-testület a költségvetési hiány kezelését hitel felvételével belső források feltárásával és bevonásával előző évi pénzmaradvány igénybevételével 138.500 Ft, a költségvetési többlet kezelését a többlet pénzeszközök pénzintézeti betétben való elhelyezésével rendezi.

 

Záró rendelkezések

13.§.

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 01. napjától kell alkalmazni.

 

k.m.f

 

 

Hajdú János sk                                              Huszárné Major Zsuzsanna sk

     polgármester                                                                jegyző

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül

Hernádkak, 2011.március 16.

Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum