Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.
Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek/határozatok

>Hatályos rendeletekA Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testület

2011. április 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

            Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 1.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján Az alkotmányról szóló 1949.évi XX.tv. 44/A.§ (1)bek. e-pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§

1.)    Az önkormányzat megnevezése:

Hernádkak község Önkormányzata

2.)    Az önkormányzat székhelye, pontos címe:

3563. Hernádkak, Rákóczi.F.u.42.sz.

3.)    Az önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szervezet:

Hernádkak község Önkormányzatának Képviselő-testülete

4.)    Az önkormányzat illetékességi területe:

Hernádkak község közigazgatási területe

5.)    A település fontosabb adatait az 1.sz. függelék tartalmazza

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE

 

A Képviselő-testület üléseinek száma

2.§

            1.) A képviselő-testület évente a munkaterv szerinti ülést tart.

2.)    A munkatervet minden év február 15-ig a polgármester terjeszti elő.

3.)    A munkaterv tartalmazza:

-          az ülések időpontját,

-          az adott ülésen tárgyalandó témákat,

-          az előterjesztő megnevezését,

-          közmeghallgatás, falugyűlés időpontját.

4.)    A képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni bármely állandó bizottság vagy a települési képviselők egynegyedének az indítványára. Polgármester rendkívüli ülést bármikor összehívhat.

 

A képviselő-testületi ülések összehívása, vezetése

3.§

1.)    A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti.

2.)    A polgármester távolléte, akadályoztatása esetében a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester gondoskodik a képviselő-testület összehívásáról, és a polgármester távollétében vezeti az ülést.

3.)    A polgármester és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetében az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze a képviselő-testületet és vezeti a képviselő-testületi ülést.

4.§

1.)        A képviselő-testület rendes ülésének összehívása írásos meghívó kiküldésével történik.

2.)        A meghívónak tartalmaznia kell:

§  Az ülés helyét

§  Az ülés időpontját

§  A tervezett napirendeket

§  A napirendek előadóit

§  A képviselő-testület ülése összehívójának megnevezését.

3.)        A meghívóhoz mellékelni kell az előterjesztéseket. A polgármester felmentést adhat az előterjesztések írásban történő kiadása alól.

4.)        A meghívót és az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés időpontja előtt 5 nappal ki kell küldeni. Amenyiben az előterjesztések postázására nem a meghívóval egyidejűleg kerül sor azokat olyan időpontban kell kézbesíteni, hogy tárgyalható legyen.

5.)        A meghívót az alábbi személyeknek kell megküldeni:

§  Képviselőknek,

§  Jegyzőnek,

§  Tanácskozási joggal rendelkező nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesternek, helyi cigány kisebbségi önkormányzat elnökének

§  Bizottságok nem képviselő tagjainak, ha a napirend a bizottság előterjesztésében, vagy állásfoglalásával kerül megtárgyalásra

§  Nem állandó meghívottaknak:

1.      előterjesztőknek,

2.      akiket az ülés összehívója megjelöl.

3.      intézményvezetőknek, amenyiben az intézményt érinti az előterjesztés és költségvetés, féléves beszámoló, három-negyedéves tájékoztató, zárszámadás tárgyalásakor.

4.      szakértő

5.§

1.)          A képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívása a rendes ülésekhez hasonlóan írásos meghívóval és a vonatkozó előterjesztések csatolása mellett történhet.

2.)          Indokoltan sürgős esetben lehetőség van a képviselő-testületi ülés összehívására:

1.      telefonon keresztül történő szóbeli meghívással

       A szóbeli meghívás esetében lehetőség szerint biztosítani kell az       

       előterjesztések meghívottakhoz történő eljuttatását.

6.§

1.) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi     napirendi pontjához kapcsolódóan:

§  a jegyzőt,

§  nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármestert

§  a bizottság nem képviselő tagját,

§  cigány kisebbségi önkormányzat elnökét.

§  Megbízott intézményvezetőt

§  Előterjesztőt

§  Szakértőt

7.§

A képviselő-testület üléséről a lakosságot az ülés előtt lehetőség szerint 5 nappal, illetve a képviselő-testület tagjai felé történő kiküldéssel egyidejűleg tájékoztatni kell.

            A tájékoztatás formái:

-          meghívó kifüggesztése az önkormányzati hirdetőtáblára, községi hírdetőtáblákon.

8.§

            A képviselő-testület ülésének vezetése során ellátandó feladatok:

            A polgármester feladata;

a.       képviselő-testület határozatképességének megállapítása,

b.      napirend előterjesztése, elfogadtatása,

c.       tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről,

d.      az ülés jellegének (nyílt, zárt) megítélése, a zárt ülés tényének bejelentése,

e.       napirendenként:

§  vita levezetése, ezen belül hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó megadása

§  vita összefoglalása

§  indítványok szavazásra való feltevése,

§  határozati javaslatok szavaztatása,

§  a szavazás eredményének megállapítása pontosan, számszerűen,

§  a napirend tárgyában hozott döntés (ek) kihirdetése

f.       a rend fenntartása,

g.      időszerű kérdésekről tájékoztatás,

h.      az ülés bezárása.

 

A határozatképesség megállapítása

 

9.§

1.)    A képviselő-testület tagjainak választáskori létszáma: 7 fő

2.)    A képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább:

-          a képviselőknek több mint a fele, azaz – 4 fő jelen van.

3.)    Ha a (2) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 10 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze kell hívni.

 

Napirendi javaslat előterjesztése és elfogadtatása

 

10.§

1.)         A polgármester előterjeszti a napirendi pontokat. A képviselők javaslatot tehetnek a napirendi pontok felcserélésére, új napirendi pontok felvételére, javasolt napirendi pontok törlésére.

2.)         A napirend elfogadásáról a testület egyszerű szótöbbséggel, határozat nélkül dönt.

 

Testület döntése

 

11.§

A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát.

12.§

Egyszerű többség esetén a javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.

13.§

Minősített többséghez a megválasztott képviselők több mint felének (legalább 4 képviselő) egybehangzó szavazata szükséges.

14.§

1.)          A képviselő-testület döntéseit (határozat, rendelet) általában nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza.

2.)          A képviselő-testület a jelenlévő képviselők egynegyedének indítványára név szerinti szavazást rendelhet el, elrendeléséről egyszerű szótöbbséggel dönt.

3.)          A név szerinti szavazás alkalmazásával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt személy szerint szólít és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti.

15.§

1.)         A képviselő-testület titkos szavazást tarthat az ötv. 12.§.(4) bek. foglalt ügyekben

A titkos szavazásról a képviselő-testület esetenként dönt, egyszerű szótöbbséggel.

2.)         A titkos szavazás lebonyolításáról az esetenként megválasztott bizottság gondoskodik

16.§

               A képviselő-testület döntései:

-    határozat

-          Rendelet

 

17.§

1.)         A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, szükség szerint a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős megnevezését.

2.)         Jegyzőkönyvi rögzítéssel, számozatlan határozattal dönt a képviselő-testület;

-          Napirend elfogadásáról

-          Ügyrendi kérdésekről

-          Név szerinti és titkos szavazásról

-          Intézményi, szakmai beszámolók elfogadásáról

3.)         A képviselő-testület hatósági határozataira a közigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

18.§

1.)         A képviselő-testület határozatait a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a határozathozatal pontos időpontját (év, hó, nap megjelöléssel).

A határozatok jelölése a következő formában történik:

……../………( …….hó….nap) .Ök.Határozat

2.)         A jegyző gondoskodik a képviselő-testületi határozatok nyilvántartásáról.

A határozat-nyilvántartás formája:

-          határozatok tárgya

19.§

Önkormányzati rendeletalkotás:

1.)       Önkormányzati rendeletalkotást kezdeményezheti;

-          Polgármester

-          Képviselő

-          Képviselő-testület bizottsága

-          Jegyző

-          Települési kisebbségi önkormányzat elnöke

2.)       A rendelet-tervezet szakszerű elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

3.)       Az önkormányzat rendeletét helyben szokásos módon ki kell hirdetni.

4.)       Helyben szokásos módnak minősül:

-          önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára történő kihelyezés

20.§

1.)         A képviselő-testület rendeleteit a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, sorszámmal kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet kihirdetésének időpontját (év,hó, nap megjelöléssel).

Az önkormányzati rendelet megjelölése:

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének …/év.(hó. nap.) Önkormányzati Rendelete és a rendelet címe.

2.)         A jegyző gondoskodik a képviselő-testület rendeleteinek nyilvántartásáról.

A rendelet-nyilvántartás formája:

-          rendeletek tárgya

 

A jegyzőkönyv

 

21.§

1.)          A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet 2 példányban kell készíteni.

a.)    Az egyik példányt a jegyző kezeli

b.)    A másik példányt meg kell küldeni az ülést követő 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz.

2.)          A képviselő-testületi ülésről egyidejűleg hangfelvétel is készül, amely nem selejtezhető.

3.)          A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: az ülés időpontját, ülés helyét.

4.)          A tárgyalt napirendeknél a tanácskozás lényegét jegyzőkönyvbe kell foglalni.

A képviselő-testület valamely tagja kérésére a jegyző köteles a képviselő által elmondottakat szó szerint jegyzőkönyvbe venni.

5.)          A képviselő-testület a döntéseit a polgármester által megfogalmazott javaslatról való szavazással hozza.

A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy hányan szavaztak igennel, hányan nemmel, illetve hányan tartózkodtak.

6.)          A jegyzőkönyvhöz csatolni kell:

-          a meghívót,

-          a jelenléti ívet,

-          írásos előterjesztéseket,

-          határozatokat és rendeleteket jegyzőkönyvi kivonat formájában

-          illetve a képviselők kérése alapján:

·         a képviselői beadványokat,

7.)          A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá.

8.)          A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvébe és mellékleteibe, térítési díj ellenében másolatot kérhetnek.

9.)          A jegyzőkönyvek betekinthetőségéről a jegyzőnek kell gondoskodnia. A jegyzőkönyvnek anyagát csak hivatali dolgozó jelenlétében lehet megtekinteni.

10.)      A zárt ülésen hozott döntések közül a közérdekű adatokat tartalmazó döntések kérelemre megismerhetőek, betartva a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat.

11.)      A képviselő-testület jegyzőkönyveinek naptári évenkénti tárolásáról a jegyző gondoskodik.

 

A képviselők névsora

 

22.§

            A települési képviselők névsorát az 1.sz. függelék tartalmazza.

 

A képviselők jogai és kötelességei

 

23.§

1)      Minden települési képviselőnek azonosak a jogai és kötelességei. A képviselő köteles tevékenyen részt venni a képviselő-testület és a bizottságok munkájában

2)      Indokoltnak kell tekinteni annak a képviselőnek a távolmaradását, aki,

-          betegség miatt,

-          munkájával kapcsolatos elfoglaltság

-          halaszthatatlan családi esemény miatt van távol.


A Képviselő-testület Bizottságai

 

A bizottságok létrehozása

 

24.§

A képviselő-testület       - állandó

                                           - ideiglenes  bizottságot hozhat létre.

 

A bizottságok működése

25.§

1)      A bizottság szüksége szerint ülésezik

2)      A bizottsági üléseket:            - a polgármester hívja össze.

3)      A bizottsági ülések meghívóját a képviselő-testületi ülések meghívójának kiküldésével egyidejűleg kell megküldeni az írásbeli előterjesztésével egyidejűleg.

4)      A bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek;

-          Jegyző

-          Nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester

-          Bizottság által meghívott személyek.

5)      Az üléseket a bizottság elnöke vezeti.

6)      A bizottság ülése nyilvános, a zárt ülésre vonatkozó szabályok a Képviselő-testületi zárt ülésre vonatkozó szabályokkal egyeznek meg.

7)      A bizottság a döntéseit egyszerű többséggel hozza, határozat formájában.

8)      A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza az ülés helyét, idejét, jelenlévők felsorolását, tárgyalt napirendeket, tanácskozás lényegét és a hozott döntéseket. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a jegyző írja alá. A jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül a jegyző köteles megküldeni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz.

9)      A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a képviselő-testület hivatala látja el.

 

A bizottság feladatai

 

26.§

            Kizárólag bizottsági állásfoglalással benyújtható előterjesztések:

            Pénzügyi-, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság:

-          költségvetés

-          féléves, év végi beszámoló

-          háromnegyedéves tájékoztatás és költségvetési koncepció

Ügyrendi és Etikai Bizottság:

-          új rendeletek megalkotása

 

A Képviselő-testület és a polgármester bizottságokkal kapcsolatos jogosítványai

 

A testület állandó bizottságai

 

27.§

            1.) A képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében az                 

              alábbi állandó bizottságokat hozza létre:

-          Ügyrendi és Etikai Bizottság

-          Pénzügyi-, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

-          Szociális-, Kulturális és Sport Bizottság

          2.) Az (1) bekezdésben felsorolt bizottságok létszámát, a bizottságok          

         feladatainak, hatáskörét a rendelet függeléke tartalmazza

 

A testület ideiglenes bizottságai

 

28.§.

1.)    A Képviselő-testület az ideiglenes bizottságot:

-          meghatározott időre vagy

-          meghatározott feladat elvégzésére

hozhatja létre.

2.)    A bizottság a meghatározott idő vagy a meghatározott feladat elvégzését követően automatikusan megszűnik.

3.)    A képviselő-testület az ideiglenes bizottság létrehozásakor:

-          dönt a bizottság elnevezéséről,

-          rendelkezik a bizottság személyi összetételéről, létszámáról,

-          határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá azokat, amelyek a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testülethez,

-          határozza meg a bizottságok feladat- és hatáskörét.

4.)    Az ideiglenes bizottságra, az állandó bizottságra vonatkozó rendelkezéseket kell – értelemszerűen – alkalmazni.

 

A POLGÁRMESTER,AZ ALPOLGÁRMESTER, A JEGYZŐ

A polgármester

 

29.§.

            A polgármester: - megbízatását főállásban látja el.

30.§.

A polgármester szabadságának kiadását a képviselő- testület engedélyezi egyszerű szótöbbséggel.

 

Az alpolgármester

31.§

            A képviselő-testület nem képviselő-testület tagjai közül alpolgármestert választ.

1.)      A képviselő-testület – saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással –a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére álpolgármestert választ. Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az önkormányzati választáson települési képviselőnek, megválasztották, akkor az új képviselő-testület alakuló üléséig tart. Ha az alpolgármestert az önkormányzati választáson települési képviselőnek nem választották meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás napjával megszűnik.  

2.)      Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.

 

A jegyző

 

32.§.

    A képviselő-testület aljegyzőt nem nevez ki.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET HIVATALA

Polgármesteri Hivatal

33.§.

               1.)  A hivatal a jegyző által elkészített ügyrend és SZMSZ szerint              

                     működik, amely részletezi a hivatal feladatait és a belső  

                     munkamegosztást.

34.§.

- A helyi önkormányzat a települési kisebbségi önkormányzat részére biztosítja a települési kisebbségi önkormányzat területi működésének feladatait.

-  A testületi működés feltételeinek biztosítása, az ezzel kapcsolatos teendőkön értendő különösen:  a.) a testületi működéshez igazodó

                                                                helységhasználat biztosítása

                                                           b.) postai, kézbesítési, gépelési, sok-

                                                                szorosítási feladaok ellátása és

                                                                ezzel járó költségek viselése

 

A LAKOSSÁGGAL VALÓ KAPCSOLATI FORMÁK, LAKOSSÁGI FÓRUMOK, A KÖZMEGHALLGATÁS

 

35.§

                1.) A Képviselő-testület évente legalább egyszer – előre meghírdetett –

                   közmeghallgatást tart.

36.§

1)      A közmeghallgatást előre meg kell hirdetni a község hirdetőtábláján, illetve a kábel tévén a rendezvény előtt legalább 7 nappal

2)      A meghirdetés során meg kell határozni a közmeghallgatás napirendjét, helyét, idejét

3)      Közmeghallgatás olyan fórum, ahol az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést vethetnek fel és javaslatot tehetnek, az ülés elött írásban vagy az ülésen szóban.

4)      A közmeghallgatást a polgármester vezeti.

 

FALUGYŰLÉS

 

37.§

1)      A képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg azokat a fórumokat, amelyek a lakosság közvetlen tájékoztatását szolgálják:

- falugyűlés

2)      A falugyűlés helyéről és idejéről tájékoztatni kell a lakosságot a község hirdetőtábláin, illetve a kábeltévén a rendezvények előtt legalább 7 nappal

 

38.§

A fórumok állásfoglalásáról és az ott felmerült kisebbségi véleményekről a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

 

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS

 

39.§

            1.) A költségvetés elfogadása három fordulóban történik.

                        a.) első forduló (koncepció)főbb elemei:

- a Kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési   

   irányelv   tartalmának figyelembe vétele

    - az önkormányzat részére kötelezően előírt és szabadon 

      felvállalható feladatok körültekintő és alapos elemzése:                          

       helyzetfelmérés

                   Ezen belül:

§  bevételi források,

§  azok bővítésének lehetőségei,

§  a kiadási szükségletek, azok gazdaságos (törvényes keretek között mozgó) célszerű megoldásainak a meghatározása,

§  az igények és a célkitűzések egyeztetése

§  a szükségletek kielégítése sorrendjének a meghatározása

§  a várható döntések hatásainak előzetes felmérése

b.) második forduló

- az elfogadott költségvetési törvény alapján a képviselő-            

  testület megtárgyalja a költségvetési rendelet-tervezetet

                        c.) harmadik forduló

- a képviselő-testület elfogadja a költségvetési rendelettervezetet

2.) A képviselő-testület dönthet úgy, hogy a költségvetést két fordulóban 

     fogadja el.

40.§

Az együttműködési megállapodás alapján végzett belső ellenőrzések esetében a Ber. Szerint belső ellenőrzési feladatokat a Miskolc Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezet vezetője, illetve az általa felhatalmazott személy látja el.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

 

41.§

A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 11/2003.(V.16) Önkormányzati rendelet, 4/2007.(IV.20.) Önkormányzati rendelet, 7/2008.(VI.05.) Önkormányzati rendelet, 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelet.

 

k.m.f

 

Hajdú János sk                                              Huszárné Major Zsuzsanna sk

     polgármester                                                                jegyző

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül

Hernádkak, 2011. április 27.

Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum