Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.
Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek/határozatok

>Hatályos rendeletekA Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testület

2011. augusztus 01-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

13/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelet.

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. rendelete Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 1.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján Az alkotmányról szóló 1949.évi XX.tv. 44/A.§ (1)bek. e-pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Önkormányzati rendeletet alkotja

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§

(1)   Az önkormányzat megnevezése:
Hernádkak község Önkormányzata

(2)   Az önkormányzat székhelye, pontos címe:
3563. Hernádkak, Rákóczi.F.u.42.sz.

(3)   Az önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szervezet:
Hernádkak község Önkormányzatának Képviselő-testülete

(4)   Az önkormányzat illetékességi területe:
Hernádkak község közigazgatási területe

(5)   A település fontosabb adatait az 1.sz. függelék tartalmazza

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE

A Képviselő-testület üléseinek száma

2.§

(1)   A képviselő-testület évente a munkaterv szerinti legalább 6 ülést tart.

(2)   A munkatervet minden év február 15-ig a polgármester terjeszti elő.

(3)   A munkaterv tartalmazza:

a)      az ülések időpontját,

b)      az adott ülésen tárgyalandó témákat,

c)      az előterjesztő megnevezését,

d)      közmeghallgatás, falugyűlés időpontját.

(4)   A képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni bármely állandó bizottság vagy a települési képviselők egynegyedének az indítványára. Polgármester rendkívüli ülést bármikor összehívhat.

A képviselő-testületi ülések összehívása, vezetése

3.§

(1)   A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti.

(2)   A polgármester távolléte, akadályoztatása esetében a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester gondoskodik a képviselő-testület összehívásáról, és a polgármester távollétében vezeti az ülést.

(3)   A polgármester és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetében az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze a képviselő-testületet és vezeti a képviselő-testületi ülést.

4.§

(1)   A képviselő-testület rendes ülésének összehívása írásos meghívó kiküldésével történik.

(2)   A meghívónak tartalmaznia kell:

a)      Az ülés helyét

b)      Az ülés időpontját

c)      A tervezett napirendeket

d)      A napirendek előadóit

e)      A képviselő-testület ülése összehívójának megnevezését.

(3)   A meghívóhoz mellékelni kell az előterjesztéseket. A polgármester felmentést adhat az előterjesztések írásban történő kiadása alól.

(4)   A meghívót és az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés időpontja előtt 5 nappal ki kell küldeni. Amenyiben az előterjesztések postázására nem a meghívóval egyidejűleg kerül sor azokat olyan időpontban kell kézbesíteni, hogy tárgyalható legyen.

(5)   A meghívót az alábbi személyeknek kell megküldeni:

a)      Képviselőknek,

b)      Jegyzőnek,

c)      Tanácskozási joggal rendelkező nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesternek, helyi cigány kisebbségi önkormányzat elnökének

d)      Bizottságok nem képviselő tagjainak, ha a napirend a bizottság előterjesztésében, vagy állásfoglalásával kerül megtárgyalásra

e)      Nem állandó meghívottaknak:

a.a) előterjesztőknek,

a.b)akiket az ülés összehívója megjelöl.

a.c) intézményvezetőknek, amenyiben az intézményt érinti az előterjesztés és költségvetés, féléves beszámoló, három-negyedéves tájékoztató, zárszámadás tárgyalásakor.

a.d)szakértő

5.§

1)      A képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívása a rendes ülésekhez hasonlóan írásos meghívóval és a vonatkozó előterjesztések csatolása mellett történhet.

2)      Indokoltan sürgős esetben lehetőség van a képviselő-testületi ülés összehívására:

telefonon keresztül történő szóbeli meghívással

A szóbeli meghívás esetében lehetőség szerint biztosítani kell az előterjesztések meghívottakhoz történő eljuttatását.

6.§

1.) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi     napirendi pontjához kapcsolódóan:

a)      a jegyzőt,

b)      nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármestert

c)      a bizottság nem képviselő tagját,

d)      cigány kisebbségi önkormányzat elnökét.

e)      Megbízott intézményvezetőt

f)        Előterjesztőt

g)      Szakértőt

7.§

(1)   A képviselő-testület üléséről a lakosságot az ülés előtt lehetőség szerint 5 nappal, illetve a képviselő-testület tagjai felé történő kiküldéssel egyidejűleg tájékoztatni kell.

                        A tájékoztatás formái:

a)      meghívó kifüggesztése az önkormányzati hirdetőtáblára, községi hírdetőtáblákon.

8.§

(1)                                       A képviselő-testület ülésének vezetése során ellátandó feladatok:
                        A polgármester feladata;

a)      képviselő-testület határozatképességének megállapítása,

b)      napirend előterjesztése, elfogadtatása,

c)      tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről,

d)      az ülés jellegének (nyílt, zárt) megítélése, a zárt ülés tényének bejelentése,

e)      napirendenként:

e.a) vita levezetése, ezen belül hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó megadása

e.b)vita összefoglalása

e.c) indítványok szavazásra való feltevése,

e.d)határozati javaslatok szavaztatása,

e.e) a szavazás eredményének megállapítása pontosan, számszerűen,

e.f)  a napirend tárgyában hozott döntés (ek) kihirdetése

f)        a rend fenntartása,

g)      időszerű kérdésekről tájékoztatás,

h)      az ülés bezárása.

 

A határozatképesség megállapítása

9.§

(1)   A képviselő-testület tagjainak választáskori létszáma: 7 fő

(2)   A képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább:
      a képviselőknek több mint a fele, azaz – 4 fő jelen van.

(3)   Ha a (2) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 10 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze kell hívni.

Napirendi javaslat előterjesztése és elfogadtatása

 10.§

1)      A polgármester előterjeszti a napirendi pontokat. A képviselők javaslatot tehetnek a napirendi pontok felcserélésére, új napirendi pontok felvételére, javasolt napirendi pontok törlésére.

2)      A napirend elfogadásáról a testület egyszerű szótöbbséggel, határozat nélkül dönt.

 

Testület döntése

11.§

A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát.

12.§

Egyszerű többség esetén a javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.

13.§

Minősített többséghez a megválasztott képviselők több mint felének (legalább 4 képviselő) egybehangzó szavazata szükséges.

14.§

(1)   A képviselő-testület döntéseit (határozat, rendelet) általában nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza.

(2)   A képviselő-testület a jelenlévő képviselők egynegyedének indítványára név szerinti szavazást rendelhet el, elrendeléséről egyszerű szótöbbséggel dönt.

(3)   A név szerinti szavazás alkalmazásával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt személy szerint szólít és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti.

15.§

-         A képviselő-testület titkos szavazást tarthat az ötv. 12.§.(4) bek. foglalt ügyekben a titkos szavazásról a képviselő-testület esetenként dönt, egyszerű szótöbbséggel.

-         A titkos szavazás lebonyolításáról az esetenként megválasztott bizottság gondoskodik

16.§

               A képviselő-testület döntései:

a)      határozat

b)      Rendelet

17.§

(1)   A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, szükség szerint a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős megnevezését.

(2)   Jegyzőkönyvi rögzítéssel, számozatlan határozattal dönt a képviselő-testület;

a)      Napirend elfogadásáról

b)      Ügyrendi kérdésekről

c)      Név szerinti és titkos szavazásról

d)      Intézményi, szakmai beszámolók elfogadásáról

(3)   A képviselő-testület hatósági határozataira a közigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

18.§

1.)         A képviselő-testület határozatait a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a határozathozatal pontos időpontját (év, hó, nap megjelöléssel).

A határozatok jelölése a következő formában történik:

……../………( …….hó….nap) .Ök.Határozat

2.)         A jegyző gondoskodik a képviselő-testületi határozatok nyilvántartásáról.

A határozat-nyilvántartás formája:

(1)    határozatok tárgya

19.§

-         Önkormányzati rendeletalkotást kezdeményezheti;

-         Polgármester

-         Képviselő

-         Képviselő-testület bizottsága

-         Jegyző

-         Települési kisebbségi önkormányzat elnöke

-         A rendelet-tervezet szakszerű elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

-         Az önkormányzat rendeletét helyben szokásos módon ki kell hirdetni.

-         Helyben szokásos módnak minősül:

-         önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára történő kihelyezés

20.§

(1)   A képviselő-testület rendeleteit a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, sorszámmal kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet kihirdetésének időpontját (év,hó, nap megjelöléssel).
Az önkormányzati rendelet megjelölése:
Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének …/év.(hó. nap.) Önkormányzati Rendelete és a rendelet címe.

(2)   A jegyző gondoskodik a képviselő-testület rendeleteinek nyilvántartásáról.

A rendelet-nyilvántartás formája:

(2)    rendeletek tárgya

 

A jegyzőkönyv

21.§

(1)   A jegyzőkönyvhöz csatolni kell:

a)      a meghívót,

b)      a jelenléti ívet,

c)      írásos előterjesztéseket,

d)      határozatokat és rendeleteket jegyzőkönyvi kivonat formájában

e)      illetve a képviselők kérése alapján:

ea)       a képviselői beadványokat,

(2)   A képviselő-testület jegyzőkönyveinek naptári évenkénti tárolásáról a jegyző gondoskodik.

 

A képviselők névsora

22.§

            A települési képviselők névsorát az 1.sz. függelék tartalmazza.

 

A képviselők jogai és kötelességei

23.§

(1)   Minden települési képviselőnek azonosak a jogai és kötelességei. A képviselő köteles tevékenyen részt venni a képviselő-testület és a bizottságok munkájában

(2)   Indokoltnak kell tekinteni annak a képviselőnek a távolmaradását, aki,

a)      betegség miatt,

b)      munkájával kapcsolatos elfoglaltság

c)      halaszthatatlan családi esemény miatt van távol.

A Képviselő-testület Bizottságai

A bizottságok létrehozása

24.§

A képviselő-testület       - állandó

                                      - ideiglenes bizottságot hozhat létre.

 

A bizottságok működése

25.§

1.)    A bizottság szüksége szerint ülésezik

2.)    A bizottsági üléseket:   - a polgármester hívja össze.

3.)    A bizottsági ülések meghívóját a képviselő-testületi ülések meghívójának kiküldésével egyidejűleg kell megküldeni az írásbeli előterjesztésével egyidejűleg.

4.)    A bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek;

5.)    Jegyző

6.)    Nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester

7.)    Bizottság által meghívott személyek.

8.)    Az üléseket a bizottság elnöke vezeti.

9.)    A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a képviselő-testület hivatala látja el.

 

A bizottság feladatai

26.§

            Kizárólag bizottsági állásfoglalással benyújtható előterjesztések:

            Pénzügyi-, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság:

a)      költségvetés

b)      féléves, év végi beszámoló

c)      háromnegyedéves tájékoztatás és költségvetési koncepció

Ügyrendi és Etikai Bizottság:

(1)               új rendeletek megalkotása

 

A Képviselő-testület és a polgármester bizottságokkal kapcsolatos jogosítványai

A testület állandó bizottságai

27.§

(1) A képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:

a.       Ügyrendi és Etikai Bizottság

b.      Pénzügyi-, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

c.       Szociális-, Kulturális és Sport Bizottság

(2)  A bizottságok feladata, hatásköre;

Ügyrendi és Etnikai Bizottság feladatai:

-         véleményezi a rendelet-tervezeteket

-         javaslatot tehet az önkormányzata törvényes működésének ellenőrzésére és közreműködhet is az ellenőrzésben

-         a képviselő-terület tagjait terhelő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget nyilvántartja, ellenőrzi és az ezzel összefüggő kezdeményezéseket vizsgálja

-         a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést vizsgálja

-         az önkormányzati intézmények dolgozóinak magatartásával kapcsolatban felmerülő etikai észrevételek kivizsgálása

Pénzügyi -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság feladatai

a.)              fejlesztési feladatok rangsorolása és előkészítési, hatástanulmányok készítése, véleményezése

b.)              környezetvédelmi feladatok meghatározása, megvalósításukra javaslattétel

c.)              pénzügyi, fejlesztési és környezetvédelmi tárgykörökben pályázati lehetőségek keresése,véleményezése

d.)              a pénzügyi bizottság az önkormányzatnál és intézményeinél:

e.)              véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, háromnegyed-éves tájékoztatás, éves beszámoló tervezeteit,

f.)                figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,

g.)              vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését,

h.)              javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére.

Szociális, Kulturális és Sport Bizottság feladatai

a)      tanuló ifjúságot érintő szociális kérdések feldolgozására, pályázati lehetőségek keresése

b)      képviselő-testületi hatáskörbe utalt szociális támogatások véleményezése

c)      a község kulturális és sport-rendezvényeinek előkészítése, ünnepségek szervezése.

 

A testület ideiglenes bizottságai

28.§.

(1)   A Képviselő-testület az ideiglenes bizottságot:

a)      meghatározott időre vagy

b)      meghatározott feladat elvégzésére hozhatja létre.

(2)   A bizottság a meghatározott idő vagy a meghatározott feladat elvégzését követően automatikusan megszűnik.

(3)   A képviselő-testület az ideiglenes bizottság létrehozásakor:

a)      dönt a bizottság elnevezéséről,

b)      rendelkezik a bizottság személyi összetételéről, létszámáról,

c)      határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá azokat, amelyek a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testülethez,

d)      határozza meg a bizottságok feladat- és hatáskörét.

(4)   Az ideiglenes bizottságra, az állandó bizottságra vonatkozó rendelkezéseket kell – értelemszerűen – alkalmazni.

 

A POLGÁRMESTER,AZ ALPOLGÁRMESTER, A JEGYZŐ

A polgármester

29.§.

            A polgármester: - megbízatását főállásban látja el.

30.§.

A polgármester szabadságának kiadását a képviselő- testület engedélyezi egyszerű szótöbbséggel.

Az alpolgármester

31.§

            A képviselő-testület 2 alpolgármester választ, az egyik a képviselő-testület saját tagjai közül a másikat nem a képviselő-testület saját tagjai közül.

A jegyző

32.§.

A képviselő-testület aljegyzőt nem nevez ki.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET HIVATALA

Polgármesteri Hivatal

33.§.

1)      A hivatal a jegyző által elkészített ügyrend és SZMSZ szerint működik, amely részletezi a hivatal feladatait és a belső munkamegosztást.

34.§.

(a)    A helyi önkormányzat a települési kisebbségi önkormányzat részére biztosítja a települési kisebbségi önkormányzat területi működésének feladatait.

(b)   A testületi működés feltételeinek biztosítása, az ezzel kapcsolatos teendőkön értendő különösen:  a.) a testületi működéshez igazodó

i.a.   helységhasználat biztosítása

i.b.   postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátása és ezzel járó költségek viselése

 

A LAKOSSÁGGAL VALÓ KAPCSOLATI FORMÁK, LAKOSSÁGI FÓRUMOK,
A KÖZMEGHALLGATÁS

35.§

            (1) A Képviselő-testület évente legalább egyszer – előre meghírdetett –

                   közmeghallgatást tart.

36.§

(1)               A közmeghallgatást előre meg kell hirdetni a község hirdetőtábláján, illetve a kábel tévén a rendezvény előtt legalább 7 nappal

(2)               A meghirdetés során meg kell határozni a közmeghallgatás napirendjét, helyét, idejét

(3)               Közmeghallgatás olyan fórum, ahol az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést vethetnek fel és javaslatot tehetnek, az ülés elött írásban vagy az ülésen szóban.

(4)               A közmeghallgatást a polgármester vezeti.

 

FALUGYŰLÉS

37.§

-                     A képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg azokat a fórumokat, amelyek a lakosság közvetlen tájékoztatását szolgálják:

-                     falugyűlés

-                     A falugyűlés helyéről és idejéről tájékoztatni kell a lakosságot a község hirdetőtábláin, illetve a kábeltévén a rendezvények előtt legalább 7 nappal

38.§

A fórumok állásfoglalásáról és az ott felmerült kisebbségi véleményekről a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS

39.§

-         A költségvetés elfogadása három fordulóban történik.

-         Az első forduló koncepció összeállítása:

-         második fordulóban az elfogadott költségvetési törvény alapján a képviselő-testület megtárgyalja a költségvetési rendelet-tervezet

-         harmadik fordulóban a képviselő-testület elfogadja a költségvetési rendelettervezetét

-         A képviselő-testület dönthet úgy, hogy a költségvetést két fordulóban fogadja el.

40.§

-   Az együttműködési megállapodás alapján végzett belső ellenőrzések esetében a Ber. Szerint belső ellenőrzési feladatokat a Miskolc Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezet vezetője, illetve az általa felhatalmazott személy látja el.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

41.§

(1)                                 A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba,

(2)                                 Hatályát veszti Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2011. rendelete.

 

k.m.f

 

Hajdú János sk                                              Huszárné Major Zsuzsanna sk

     polgármester                                                                jegyző

 

A jegyzőkönyv hiteléül

Hernádkak, 2011. augusztus 01.
Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum