Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek/határozatok

>Hatályos rendeletek
Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
Az Önkormányzat 2008. Költségvetéséről

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Jegyzőkönyvkivonat

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testület

2008. március. 05. - én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

1/2008.(III.20.). ÖK. Rendelet

 

Az Önkormányzat 2008. Költségvetéséről

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§- /1/-/3/-/. bek., a 67.§. 68./ A .§., 69.§./1/ .bek., 71.§. , 74.§ /2/ bek., a 217/1998.(XII.30) Korm. sz. rendelet 29.§. /1/ és /9/ 32.§. alapján az alábbi bekezdése rendeletet alkotja:

 

Rendelet hatálya

 

1.§.

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményeire terjed ki

 

2.§.

(1)   Az államháztartási törvény 67.§. (3) bekezdése alapján a képviselő- testület a címrendelet a (2)  - (3) bekezdése szerint állapítja meg.

 

(2)   A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása az Általános Iskola és a Napköziotthonos Óvoda külön címet alakot (2.a., 2b., 2c., melléklet)

 

(3)   A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.

 

A költségvetés bevételei kiadása

 

3.§.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetését

 

350.355. e Ft bevétellel és kiadással

ezen belül:

138.092 e Ft személyi jutatással

  44.580 e Ft munkaadót terhelő járulékokkal

  64.110 e Ft dologi kiadással

    6.100 e Ft pénzhasználat

  22.963 e Ft TB és szociálpolitikai kiadás

  65.755 e Ft hitel, fejlesztés célú hitel

    8.755 e Ft tartalék, maradvány

 

állapítja meg.

 

4.§

A bevételi összeg forrásonként megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza

 

5.§.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő

kiadásokat a 2.sz.2a, 2b, 2c,  és a  3. sz. melléklet szerint állapítja meg.

 

6.§.

A Képviselő-testület a finanszírozási  kiadásokat a 5. sz. melléklet szerint

hagyja jóvá.

 

7.§.

A Képviselő-testület a költségvetési intézmények létszámadatait az 6. sz. melléklet

szerinti bontásban fogadja el.

 

8.§.

A Képviselő-testület a helyi cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének

kiadásait és bevételeit a 7.sz. melléklet tartalmazza

 

Tartalékok

 

9.§.

              A Képviselő-testület a tartalékot

                                                8.755 e Ft-ban hagyja jóvá

 

10.§.

(1)       A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási jellegű kiadások és bevételek mérlegszerű kimutatását 2008-2009.-2010 évre a 8 . sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

 

11.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a

9. sz. melléklet szerint állapítja meg.

 

12.§.

(1)      A Képviselő-testület a vezetői pótlék mértékét általános iskolaigazgató esetében

           250 %- ban, az általános iskola igazgatóhelyettese esetében 150.%-ban,    

           Napköziotthonos óvodavezető esetében 200%-ban, Napköziotthonos óvodavezető

           helyettes esetében 100 %- ban állapítja meg.

 

(2)    A közalkalmazotti illetmény pótlékok mértéke:

 

a.)    osztályfőnöki pótlék : 30 %

b.)    munkaközösségi vezetői pótlék: 13%

c.)    diákönk. segítő: 13%

d.)   számítástechnikai pótlék: 36.%

e.)    gyógyped pótlék: 18%

f.)     összevonási pótlék: 1000 Ft

g.)    címpótlék: 50%

 

    A köztisztviselőt évi 10% illetménykiegészítés illeti meg.

 

A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

 

13.§.

(1)   A Képviselő-testület az államháztartási törvény 74.§. /2/ bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatotok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át 1. 000 e Ft összeghatárig

 

(2)   Az e §.- ban foglalt átcsoportosításról a polgármester köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

 

(3)   A polgármester 1. 000 e Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget a felhalmozási kiadások tekintetében a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül.

 

14.§.

(1)   Az év közben engedélyezett központi előirányzatok felosztásáról – ha az érdemi intézkedést igényel- a testület, dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

 

(2)   Az (1) bekezdésben nem szereplő központi előirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról a képviselő-testület a 15.§. (1) bekezdésében foglalt módon dönt.

 

(3)   A Képviselő-testület a költségvetési hiány kezelését hitel felvételével, a költségvetési többlet kezelését a többlet pénzeszközök pénzintézeti betétben való elhelyezésével rendezi.

 

Záró rendelkezések

 

15.§.

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008.

január 01. napjától kell alkalmazni.

 

          A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

k.m.f

 

 

                    Hajdú János                                                         Huszárné  Major Zsuzsanna

     polgármester sk                                                                         jegyző sk

 

 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteléül

Hernádkak. 2008. március 11.

Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum