Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek/határozatok

>Hatályos rendeletek
Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
Stratégiai és Gazdasági Program

Hernádkak Község Önkormányzata
Stratégiai és Gazdasági Programja

2007-ben elkészül végre az, amire már oly régen várunk, és amiért oly sokat dolgoztunk: az általános iskola bővítése, minőségi javítása. A fejlesztés elmaradása régen fájó pontja az önkormányzatnak. A beruházás várhatóan 2007 augusztusában fejeződik be: a 2007/2008-as tanév kezdésére már ide várjuk diákjainkat.
Tervezzük az orvosi rendelő bővítését is: egy új védőnői szobát alakítunk ki annak érdekében, hogy korszerűen és diszkréten eleget tudjon tenni a XXI. század kívánalmainak.
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság és a képviselőtestület a 2007. évi költségvetés mellett kidolgozott egy átfogó stratégiai és gazdasági programot, amely az elkövetkező évek irányelveit, lehetőségeit tárja föl számunkra.

Az alábbiakban ezt közöljük:

Helyzetelemzés – 2007

Hernádkak B.-A.-Z. megyében, Miskolctól 13 km-re fekszik a Hernád folyó két partján, a 37-es főútvonal mentén.
A lakosság létszáma 1600 és 1700 fő között mozog.
Hernádkak 1990-től önálló önkormányzat, korábban Hernádnémeti településrésze volt. Az önkormányzat polgármesteri hivatalt hozott létre, emellett intézményei fenntartását is felvállalta. A községben nyolcosztályos általános iskola működik.
A lakosság lélekszáma dinamikus fejlődést mutat, korösszetétele is kedvező.

0 – 2 64 fő
3 – 5 77 fő
6 – 13 231 fő
14-17 125 fő 
18-54 892 fő
55-59 72 fő
60-69 91 fő
70-79 62 fő
80 év felett 21 fő

Biztosított a könyvtári ellátás, a településen falugondnok dolgozik. Egy köztemetője van. Az utóbbi években gyermekjóléti és védőnői szolgálattal, családsegítéssel, és vállalkozó háziorvossal bővült az intézményhálózat.
Bővült az intézményen belüli feladatellátás is: sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésével, oktatásával; továbbá bővültek az önkormányzati, illetve államigazgatási, hatósági hatáskörök.
Ezek figyelembevételével indította el az önkormányzat az iskola minőségfejlesztő beruházását, melynek eredményeként a régi iskolaszárnyat összekötik a tornateremmel, ennek köszönhetően bővül a tantermek száma is.
A község centrikus felépítésű, a központban találhatóak az önkormányzati intézmények, az orvosi rendelő, a posta, az élelmiszerbolt. Az infrastruktúra 100%-ban kiépített: gáz, vezetékes ivóvíz, szennyvízhálózat, telefon teljes körűen hozzáférhető.  Az úthálózat 80%-a aszfaltozott. E fejlődésben kiemelkedő szerepet játszik és játszott az építési telkek kialakítása, a zártkerti övezetben az ingatlanok lakóházzá minősítése, amelyet belterületbe csatoltak.
A lakosság számában megmutatkozó növekedés elvárásokat támasztott nem csak az intézményhálózat fejlesztése felé, hanem az intézményhálózaton belül az ellátandó feladatok körére is.

Intézményi létszámadatok fejlődése:
                  Iskola  Óvoda
2001/2002  246    66
2002/2003  263    62
2003/2004  253    62
2004/2005  256    60
2005/2006  236    68
2006/2007  247    65

Várható létszámadatok:

                   Iskola  Óvoda
2007/2008   245    65
2008/2009   235    65


A munkanélküliség az országos átlag feletti. Legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat, a lakosság jó része ingázik, legfőképpen Miskolc irányába. A munkalehetőséget korábban kínáló munkahelyek (Ongai Csavarárugyár, Bőcsi Sörgyár, Hernádvölgye Mg Szövetkezet) nagy munkaerő-felvevőképessége megszűnt.
A halmozottan hátrányos helyzetű családok száma magas (30%), bár erre hivatalos kimutatás nincs.
A község lakóinak élelmiszer-ellátását egy COOP bolt, valamint vállalkozói kézben lévő két kisebb üzlet biztosítja, melyekből az egyik Belegrád településrészen található.
A vállalkozások száma: 64. Ebből: ruházati kiskereskedelem 2, benzinkút 1, fodrászat 2, autószerelő 2,  vendéglátóipari egység 5.


SWOT elemzés

Erősségek       
- Miskolc város közelsége     
- 37-es út négynyomúsítása                       
- az autópálya közelsége                                                                              
- jó megközelíthetőség
- a jól képzett humántőke, mint szellemi tőke                             
- a falu kedvező szerkezeti adottsága    
- teljes közműhálózat kiépítettsége                                                
- kedvező intézményi infrastruktúra                                      
- kiépült szolgáltató ágazat       
- a lakosság kedvező korösszetétele                           
- önkormányzati tulajdonú földterületek   
- betelepülő fiatal családok     
- kalkulálható gyermeklétszám        
- kedvező természeti adottságok – Hernád
               
Lehetőségek (adottságok)     
- Miskolc közelsége      
- ide vonzani a működő tőkét                                                
- építési telkek eladása, és lakóházzá    
- átminősíthető ingatlanok       
- fiatal, családos vagy családalapítás    
- előtt állók letelepedésének elősegítése     
- központi, korszerű falukép kialakítása     
- intézményhálózat további fejlesztése   
- intézményi épületek bővítése, korszerűsítése  
- természeti adottságok kihasználása    
- Hernád, Belegrád      
- ipari területek értékesítése,      
- saját bevételek növelése
- az önállóság megőrzése mellett a
- kistérségi együttműködés adta
- lehetőségek kihasználása 
- közösségi terek kialakítása

Gyengeségek
- munkanélküliség magas aránya
- halmozottan hátrányos helyzetű családok és gyermekek magas száma
- a lakossági közöny a közösségi célok felé
- a gyenge civil szféra rossz szocializációjú
- az úthálózat 100%-a nem aszfaltozott
- árvízveszély
- kisméretű intézmények a feladatellátás követelményéhez
- a nagy átmenő forgalom
- a kettéosztott faluszerkezet
- nincs hely a szabadidő kultúrált eltöltésére idős és fiatal korosztály számára
- közbiztonság
- alacsony saját bevétel
- alacsony helyi foglalkoztatottság

Veszélyek
- ellátási igényekhez képest kisméretű intézmények
- gazdasági nehézségekből eredő fejlődésbeli lemaradás veszélye
- halmozottan hátrányos helyzetű családok és gyermekek számainak növekedése
- munkanélküliek számának növekedése
- közbiztonság romlása
- árvíz
- környezeti károk, hulladéklerakás

Községpolitika, átfogó cél: a fejlődő Hernádkak

Ezen belül megjelölt célok:
1.) A lakosság megtartása, az életkörülmények minőségének folyamatos növelése
Megvalósítás formája:
- építési telkek eladása, megfelelő árpolitikával építési telkek kialakítása, ingatlan-átminősítés
- még nem aszfaltozott utak (Pázsit, Nyárfa, Hernád) aszfaltozása
- intézmények fejlesztése, bővítése
- óvoda átalakítása, bővítése
- hivatal átalakítása, fejlesztése
- oktatási intézmények szakmai hátterének fejlesztése
- védőnői körzet feltételének javítása, tanácsadó helyiség kiépítése

2.) Intézményi fejlesztések

Megvalósítás formája:
- óvoda átalakítása három óvodai csoport fogadására, korszerű elhelyezésére
- polgármesteri hivatal átalakítása a „korszerű közigazgatás” elvárásához
- idősek napközi otthona
- fiatalok klubja – ingatlan bérlése vagy vásárlása, vagy átalakítása
- védőnői körzet feltételeinek javítása – tanácsadó helyiség kialakítása

3.) Hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása
Megvalósítás formái:
- József Attila utca aszfaltozása
- „telepi” infrastruktúra javítása – közműbekötések ösztönzése
- munkalehetőségek megteremtése – közmunkák
- iskolázottsági szint emelése – mielőbbi óvodai nevelés
- védőnői körzet feltételeinek javítása – tanácsadó helyiség kialakítása

4.) Korszerű, központi falukép

Megvalósítás formái:
- korszerű, rendezett faluközpont kiépítése
- valamennyi közút aszfaltozása
- parkosítás
- árvízvédelmi művek kiépítése

5.) Turizmus
Megvalósítás formái:
- vízi turizmus
- Belegrád – falusi turizmus
- háttér infrastruktúra

Konkrét célok fontossági sorrend nélkül:
- óvoda bővítése, korszerűsítése
- egységes arculat kialakítása
- oktatási-nevelési intézmények szakmai hátterének növelése
- polgármesteri hivatal bővítése, korszerűsítése
- tanácsadó helyiség kialakítása
- József Attila utca aszfaltozása
- Pázsit, Nyárfa, Hernád utcák aszfaltozása
- idősek napközi otthonának kialakítása
- fiatalok klubjának kialakítása
- faluközpont kialakítása
- árvízvédelmi művek kiépítése
- turizmus feltételeinek kialakítása
- telekkialakítás
- tudatos marketing munka; a letelepülni vágyó működő tőke felkutatása

A célok megvalósításának anyagi forrásai:
- pályázati források maximális kihasználása lehetőség szerint az önerő esetében is
- nagyobb helyi adóbevételt az ipari vállalkozásoktól illetve a benzinkúttól várhat az önkormányzat
- adóbevétel alapját a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok adják.

A SWOT elemzés természetesen nem teljes körű, kiegészíthető, amiből további következtetések vonhatók le.
A konkrét célokon belül felállítható fontossági sorrend, ami a pályázati célok évenkénti meghatározásánál alapul szolgálhat.
Eldöntendő kérdés a gazdasági program időtartamának meghatározása is, melyre utal a Gazdasági Program jogszabályi háttere.

Hernádkak képviselőtestülete

Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum